The Picturesque Wye Tour | Taith Bictiwiésg Dyffryn Gwy
Dyffryn Ysbrydoledig - Man Geni Twristiaeth PrydainSite Credits

Most of the historical pictures in this guide are held in the collections of Chepstow and Monmouth Museums and can be viewed by appointment. 
Chepstow Museum Tel: +44 (0) 1291 625981
Monmouth Museum Tel: +44 (0) 1600 710630

The contemporary interpretations of the picturesque views featured in the guide were amongst the entries in the Wye Valley Art Society’s Wye Tour competition. A selection of these paintings can be viewed and purchased at their 2006 travelling exhibition.

This guide has been produced by adventa – Monmouthshire’s LEADER+ rural development programme - to interpret the picturesque viewpoints made famous by the early tourists who came to the area to paint and to compose poetry in the eighteenth and nineteenth centuries, and to promote the area as a cultural tourism destination to visitors. 

Our thanks go to the members of Wye Valley Art Society whose vision and enthusiasm inspired this project and for their help and support during the production of this visitor guide. 

We would like to thank Ann Rainsbury, Curator of Chepstow Museum and Andrew Helme, Curator of Nelson Museum and Local History Centre, Monmouth for their guidance and support on this project, particularly for their help in sourcing images and providing captions.

Our thanks also go to Mark Bristow, Information Officer, Wye Valley AONB, for his valuable input.

Cedwir y rhan fwyaf o ddarluniau hanesyddol yn y llawlyfr hwn yng nghasgliadau Amgueddfeydd Cas-gwent a Threfynwy a gellir eu gweld drwy wneud apwyntiad.

Chepstow Museum +44 (0) 1291 625981
Monmouth Museum +44 (0) 1600 710630

Roedd y dehongliadau cyfoes o’r golygfeydd pictiwrésg a gynhwyswyd yn y llawlyfr ymysg y ceisiadau ar gyfer cystadleuaeth Taith Afon Gwy Cymdeithas Gelf Dyffryn Gwy. Gellir gweld detholiad o’r peintiadau hyn a’u prynu yn eu harddangosfa deithiol 2006.

Cynhyrchwyd y llawlyfr hwn gan adventa – rhaglen datblygiad gwledig LEADER+ Sir Fynwy – i ddehongli’r gwylfannau pictiwrésg a wnaed yn enwog gan y twristiaid cynnar a ddaeth i’r ardal i beintio ac i greu barddoniaeth yn y ddeunawfed a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, ac i hybu’r ardal fel cyrchfan dwristiaeth ddiwylliannol i ymwelwyr.

Diolch i aelodau Cymdeithas Gelf Dyffryn Gwy y bu i’w gweledigaeth a’u brwdfrydedd ysbrydoli’r prosiect hwn a diolch am eu cymorth a’u cefnogaeth yn ystod y gwaith o gynhyrchu’r llawlyfr hwn i ymwelwyr.

Hoffem ddiolch i Ann Rainsbury, Curadur Amgueddfa Cas-gwent ac Andrew Helme, Curadur Amgueddfa Nelson a Chanolfan Hanes Lleol, Trefynwy am eu cyfarwyddyd a’u cefnogaeth gyda’r prosiect hwn, yn arbennig am eu cymorth i ddod o hyd i ddelweddau ac am ddarparu capsiynau.

Diolch hefyd i Mark Bristow, Swyddog Gwybodaeth, AHNE Dyffryn Gwy, am ei gyfraniad gwerthfawr.